Ga direct naar de inhoud
VOORWAARDEN GROEPSLES

algemene voorwaarden groepsles

Bij inschrijving voor de groepslessen in seizoen 2024-2025 ga je akkoord met onze algemene voorwaarden voor de groepslessen 2024-2025.

Inschrijving

 1. Inschrijven voor een cursus is alleen mogelijk met het daartoe geëigende online formulier. In geval van minderjarigheid van de deelnemer dient de ouder of verzorger dit in te vullen.
 2. Zodra het inschrijfformulier is ontvangen door Trias is het lesgeld verschuldigd, ongeacht of u, of uw zoon/dochter daadwerkelijk deelneemt aan de lessen. Voor de start van de lessen ontvangt u bericht over de plaatsing. Wordt u of uw zoon/dochter niet geplaatst, dan vervalt de verplichting tot betaling.
 3. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van ontvangst.
 4. De peildatum van vermelde leeftijden is de startdatum van de activiteit.
 5. Bij inschrijving na aanvang van de jaarcursussen is tot 1 november het gehele lesgeld verschuldigd. Vanaf 1 november worden de resterende lesmaanden van de betreffende jaarcursus in rekening gebracht, ongeacht de startdatum in een maand. Voor de korte cursussen van 10 lessen wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht, ongeacht het aantal lessen dat wordt gevolgd.


Aantal lesweken in een jaarcursus
Een jaarcursus bestaat bij Trias uit 36 lessen. Hiervan kunnen er maximaal 3 uitvallen door ziekte of privéomstandigheden van een docent, zonder dat deze ingehaald of vervangen worden. Indien de jaarcursus later start, worden de gegarandeerde lessen naar rato berekend. Wanneer er een les uitvalt bij een korte cursus, wordt deze ingehaald of de cursus wordt naar rato berekend.

Betaling
Een cursus bij Trias kan op verschillende manieren worden voldaan:

 1. Bij inschrijving het gehele cursusbedrag via iDEAL (bij instroom tot november)
 2. Eenmalige factuur
 3. In termijnen (dit geldt alleen voor jaarcursussen)
 4. Met een Ooievaarspas

Bij een betaling in termijnen ontvangt u de factuur voor de eerste termijn in de eerste lesmaand, daarna volgt er elke maand een nieuwe termijnfactuur. Het standaard aantal termijnen waarin betaald wordt is 7. Mocht er echter later in het jaar worden ingestroomd, wordt het aantal termijnen waarin betaald kan worden, minder.

Facturen ontvangt u per mail. In de mail zit een betaalknop waarmee u gelijk de factuur kunt betalen. Wij vragen u om niet zelf de termijn aan ons over te maken. Als dit echter niet anders kan, dient het bedrag vóór het verstrijken van de vervaldatum worden voldaan door overmaking op het vermelde bankrekeningnummer NL82RABO0145043843 ten name van Trias, Centrum voor de Kunsten te Rijswijk o.v.v. uw debiteur- en factuurnummer.

Wilt u betalen met de Ooievaarspas? Dan dient u na ontvangst van de factuur de pas te laten scannen bij de administratiebalie van Trias. Houdt hierbij uw factuurnummer bij de hand.

Bij het in gebreke blijven van betaling, wordt vanaf de tweede betalingsherinnering €8,50 administratiekosten bij u in rekening gebracht. Eventuele incassokosten, zoals deurwaarderskosten en gerechtelijke kosten voor de inning van verschuldigde lesgelden, komen voor rekening van de deelnemer of de ouder/verzorger van de leerling. Let op: Trias houdt zich het recht voor de toegang tot de lessen te ontzeggen indien betaling van het verschuldigde lesgeld langdurig uitblijft en er een incassobureau ingeschakeld dient te worden.

Opzegging en uitschrijving
Aan het einde van de cursus wordt u automatisch uitgeschreven. Wilt u hierna verder met een cursus, dan dient u zich opnieuw in te schrijven. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Tussentijdse opzegging met recht op restitutie is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio, langdurige ziekte en/of langdurige blessure van de ingeschrevene zelf. Wij vragen u dit aantoonbaar te maken. U krijgt dan eventueel een gedeeltelijke restitutie van het betaalde lesgeld. Dit bedrag wordt berekend vanaf de eerste van de volgende maand vanaf het tijdstip waarop de schriftelijke opzegging door Trias is ontvangen, verminderd met €8,50 administratiekosten.

Overplaatsing naar een andere cursus met hetzelfde cursusbedrag is kosteloos, mits er plek is in de desbetreffende cursus. Indien een cursus niet bevalt, bespreken wij graag de mogelijkheden voor het volgen van een andere cursus.

Indien een cursist vijf keer aaneensluitend zonder bericht afwezig is geweest en niet reageert op communicatie vanuit Trias, wordt de cursist uitgeschreven van de desbetreffende cursus. U blijft betalingsplichtig.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Als de lessen niet kunnen plaatsvinden op de leslocatie, bijvoorbeeld door een lockdown tijdens het Coronavirus, geldt voor de jaarcursussen:

 • Muziek- en zanglessen worden online gegeven. Er is geen restitutie van lesgeld.
 • Nieuwe media, beeldende kunst, theater, musical en dans lessen worden online gegeven, waar mogelijk op een buitenlocatie. Er is geen restitutie van lesgeld.
 • De koor cursus voor volwassenen wordt onderbroken en op een later tijdstip voortgezet. Er is restitutie van lesgeld over de gemiste lessen.
 • Korte cursussen worden onderbroken en op een later tijdstip voortgezet. Er is geen restitutie van lesgeld. De korte cursussen nieuwe media worden online voortgezet.

Ooievaarspas 
Voor de Ooievaarspas verleent Trias 100% korting voor één cursus aan kinderen tot 18 jaar via de webkassa. 

 1. De cursist moet in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas die gescand kan worden. Let op! Het scannen moet binnen de betalingstermijn van de factuur bij de administratie in Rijswijk (Generaal Spoorlaan 2). 
 2. Een cursist kan 1 cursus per cursusjaar volgen met 100% korting tot een bedrag van € 425,-. Dit kan een jaarcursus of korte cursus zijn. Vanaf elke 2e cursus geldt een korting van 50% volgens de regels van de Ooievaarspas.
 3. Bij het scannen geeft het systeem van de Ooievaarspas aan hoeveel de korting is. Wij kunnen tot die tijd dan ook niets toezeggen over de hoogte van de korting. Volgt de cursist bijvoorbeeld ook elders een cursus op cultureel gebied, en is de pas daar al gescand, dan zal de korting 50% bedragen.
 4. Een volwassene kan 1 cursus in groepsverband per cursusjaar volgen. De korting bedraagt 50%.

Optredens en exposities
Alle jaarcursussen bij Trias hebben in de loop van het seizoen een optreden of expositie. Daarin wordt vaak de samenwerking gezocht tussen verschillende disciplines en groepen. Voor grote producties kan toegangsgeld gevraagd. Een repetitie of optreden kan in plaats komen van de reguliere les, die daarmee dan komt te vervallen.

Portretrecht en waarderingsonderzoek
Trias maakt regelmatig beeldmateriaal tijdens cursussen en presentaties. Dit beeldmateriaal gebruikt Trias voor publiciteitsdoeleinden op de website, brochures e.d. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer of ouder/verzorger van de leerling akkoord te gaan met publicatie van het beeldmateriaal. Er kan bezwaar aangetekend worden tegen deze automatische akkoordverklaring. U kunt dit doorgeven via trias@stichting-trias.nl. Daarnaast sturen wij u per e-mail een waarderingsonderzoek tijdens of na de cursus.

Lesduur instrumentale en zanglessen jeugd
Trias biedt groepslessen muziek en zang aan van gemiddeld vijf leerlingen per groep. Deze lessen duren 50 minuten. In enkele gevallen kan hiervan worden afgeweken. U wordt hierover schriftelijk op de hoogte gesteld.

Communicatie
Trias gebruikt e-mail als communicatiemiddel om de cursisten te informeren. In het geval van annulering van de les of een andere bijzondere leswijziging op korte termijn, stuurt Trias een sms bericht.

Cameratoezicht
Om de veiligheid van haar medewerkers, cursisten en bezoekers te garanderen, heeft het Huis van de stad Rijswijk cameratoezicht.

Volwassen tarief
Trias ontvangt subsidie in de gemeente Rijswijk voor jongeren t/m 22 jaar. Vanaf 23 jaar geldt het volwassenen tarief.

Vertrouwenspersoon
Trias vindt een veilig sociaal klimaat voor iedereen belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat men op een voor hen ongewenste manier wordt benaderd (bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten). U kunt dan een vertrouwenspersoon inschakelen voor advies en ondersteuning. Trias is als lid van Cultuurconnectie aangesloten bij Mores, daarom kun je gebruikmaken van dit meldpunt. Incidenten kunnen worden gemeld via 088-1119950 of per e mail: mores@devertrouwenspersoon.nl. Ga voor meer informatie en bereikbaarheid naar mores.online.

Omgangsregels
Bij inschrijving ga je, en de cursist die je inschrijft, akkoord met het opvolgen van de Trias omgangsregels.