Ga direct naar de inhoud
We helpen je graag

algemene voorwaarden groepsles

Bij inschrijving voor de groepslessen in seizoen 2022-2023 ga je akkoord met onze algemene voorwaarden voor de groepslessen 2022-2023.

Inschrijving

Inschrijven voor een cursus is alleen mogelijk met het daartoe geëigende online formulier. In geval van minderjarigheid van de deelnemer dient de ouder of verzorger deze in te vullen. Zodra het inschrijfformulier is ontvangen door Trias is het lesgeld verschuldigd, ongeacht of u, of uw zoon/dochter daadwerkelijk deelneemt aan de lessen. Voor de start van de lessen ontvangt u bericht over de plaatsing. Wordt u of uw zoon/dochter niet geplaatst, dan vervalt de verplichting tot betaling.

Bij inschrijving na aanvang van de jaarcursussen is tot 1 november het gehele lesgeld verschuldigd. Vanaf 1 november worden de resterende lesmaanden van de betreffende jaarcursus in rekening gebracht, ongeacht de startdatum in een maand.

Voor de korte cursussen wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht, ongeacht het aantal lessen dat wordt gevolgd. Indien een cursist vijf keer aaneensluitend zonder bericht afwezig is geweest en niet reageert op communicatie vanuit Trias, wordt de cursist uitgeschreven van de desbetreffende cursus. U blijft betalingsplichtig.

Betaling
Bij aanvang van een cursus ontvangt u van Trias een factuur waarop het verschuldigde lesgeld en de vervaldatum van betaling staan vermeld. Het aangegeven bedrag moet vóór het verstrijken van de vervaldatum worden voldaan door overmaking op het vermelde bankrekeningnummer NL82RABO0145043843 of NL53INGB 0005327955 van Trias, Centrum voor de Kunsten te Rijswijk. Bij het in gebreke blijven, wordt vanaf de tweede herinnering €8,50 administratiekosten bij u in rekening gebracht. Eventuele incassokosten, zoals deurwaarderskosten en gerechtelijke kosten voor de inning van verschuldigde lesgelden, komen voor rekening van de deelnemer of de ouder/verzorger van de leerling. Betaling van het lesgeld van een gehele jaarcursus kan in drie termijnen voor 1 januari. Maakt u gebruik van deze optie dan moet u toestemming geven voor een automatische incasso.

Opzegging
Aan het einde van de cursus wordt u automatisch uitgeschreven. Wilt u hierna verder met een cursus, dan dient u zich opnieuw in te schrijven. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio, langdurige ziekte en/of langdurige blessure van de ingeschrevene zelf. Wij vragen u dit aantoonbaar te maken. U krijgt dan een gedeeltelijke restitutie van het betaalde lesgeld. Dit bedrag wordt berekend vanaf de eerste van de volgende maand vanaf het tijdstip waarop de schriftelijke opzegging door Trias is ontvangen, verminderd met €8,50 administratiekosten.

Overplaatsing naar een andere cursus met hetzelfde cursusbedrag is kosteloos, mits er plek is in de desbetreffende cursus. Indien een cursus niet bevalt, bespreken wij graag de mogelijkheden voor het volgen van een andere cursus.

Calamiteiten zoals corona
Als er weer een lockdown is bijvoorbeeld door het Coronavirus en de lessen niet kunnen plaatsvinden op de leslocatie geldt voor de jaarcursussen:

  • Muziek- en zanglessen worden online gegeven. Er is geen restitutie van lesgeld.
  • Nieuwe media, beeldende kunst, theater, musical en dans lessen worden online gegeven, waar mogelijk op een buitenlocatie. Er is geen restitutie van lesgeld.
  • De koor cursus voor volwassenen wordt onderbroken en op een later tijdstip voortgezet. Er is restitutie van lesgeld over de gemiste lessen.
  • Korte cursussen worden onderbroken en op een later tijdstip voortgezet. Er is geen restitutie van lesgeld. De korte cursussen nieuwe media worden online voortgezet.

Ooievaarspas 
Voor de Ooievaarspas verleent Trias 100% korting aan kinderen via de webkassa. 

  1. De cursist moet in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas die gescand kan worden. Let op! Het scannen moet binnen de betalingstermijn van de factuur bij de administratie in Rijswijk (Generaal Spoorlaan 2). 
  2. Een cursist kan 1 cursus per cursusjaar volgen tot een bedrag van €350.
  3. Bij het scannen geeft het systeem van de Ooievaarspas aan hoeveel de korting is. Wij kunnen tot die tijd dan ook niets toezeggen over de hoogte van de korting. Volgt de cursist bijvoorbeeld ook elders een cursus op cultureel gebied, en is de pas daar al gescand, dan zal de korting 50% bedragen.
  4. Een volwassene kan 1 cursus in groepsverband per cursusjaar volgen. De korting bedraagt 50%.

Optredens en exposities
Alle jaarcursussen bij Trias worden afgesloten met een optreden of expositie. Daarin wordt vaak de samenwerking gezocht tussen verschillende disciplines en groepen. Voor grote producties wordt toegangsgeld gevraagd. Een repetitie of optreden kan in plaats komen van de reguliere les, die daarmee dan komt te vervallen.

Portretrecht en waarderingsonderzoek
Trias maakt regelmatig beeldmateriaal tijdens cursussen en presentaties. Dit beeldmateriaal gebruikt Trias voor publiciteitsdoeleinden op de website, brochures e.d. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer of ouder/verzorger van de leerling akkoord te gaan met publicatie van het beeldmateriaal. Er kan bezwaar aangetekend worden tegen deze automatische akkoordverklaring. U kunt dit doorgeven via trias@stichting-trias.nl. Daarnaast sturen wij u per e-mail een waarderingsonderzoek tijdens of na de cursus.

Lesduur instrumentale en zanglessen jeugd
Trias biedt groepslessen muziek en zang aan van gemiddeld vijf leerlingen per groep. Deze lessen duren 50 minuten. In enkele gevallen kan hiervan worden afgeweken. U wordt hierover schriftelijk op de hoogte gesteld.

Communicatie
Trias gebruikt e-mail als communicatiemiddel om de cursisten te informeren. In het geval van annulering van de les of een andere bijzondere leswijziging op korte termijn, stuurt Trias een sms bericht. Deze berichten kunnen ook ontvangen worden op een vaste lijn.

Lesweken
Door ziekte van een docent kan het voorkomen dat een les uitvalt. Trias garandeert in een jaarcursus in ieder geval 33 lesweken.

Cameratoezicht
Om de veiligheid van haar medewerkers, cursisten en bezoekers te garanderen, heeft Trias cameratoezicht.

Volwassen tarief
Trias ontvangt subsidie in de gemeente Rijswijk voor jongeren t/m 22 jaar. Vanaf 23 jaar geldt het volwassenen tarief.

Gratis proefles
U kunt een eenmalige gratis proefles aanvragen via trias@stichting-trias.nl of 070 396 9266. U ontvangt een proeflesvoucher, waarmee u de les kunt volgen.

Vertrouwenspersoon
Trias vindt een veilig sociaal klimaat voor iedereen belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat men op een voor hen ongewenste manier wordt benaderd (bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten). U kunt dan een vertrouwenspersoon inschakelen voor advies en ondersteuning. Als lid zijnde van Cultuurconnectie kunt u gebruik maken van dit meldpunt. Incidenten kunnen worden gemeld via centraal meldnummer 0800-0204 204.