Ga direct naar de inhoud
EVI 2.0

EVI: een meetinstrument voor de kwaliteit van cultuuronderwijs op school

In de vorige CmK-nieuwsbrief van 25 januari heb je al kort kennis kunnen nemen van het zelfevaluatie-instrument Evi 2.0, dat scholen in staat stelt om de stand van zaken rondom hun cultuuronderwijs in kaart te brengen. We leggen je graag uit hoe Evi werkt en wat scholen kunnen doen met de uitkomsten ervan.

Evi hanteert vier pijlers: visie, deskundigheid, programma en samenwerking met externe partijen. Dit zijn alle vier belangrijke kenmerken voor kwalitatief goed cultuuronderwijs. Iedere pijler wordt aan de hand van een vragenlijst gemeten met telkens vijf stellingen. Dit resulteert in een scenario per pijler. Er zijn vier scenario’s die de mate van compleetheid van de pijlers (visie, deskundigheid, programma en samenwerking) vaststellen. De scenario’s van 1 t/m 4 zijn middels een opwaartse schaal gecategoriseerd. Een school kan bijvoorbeeld in scenario 1 zitten voor de pijler visie. Dit betekent dat er geen geschreven visie op kunstonderwijs is op de school. Als een school wel een geschreven visie heeft op cultuuronderwijs, deze geïntegreerd is in de bredere onderwijsvisie, expliciet is opgenomen in het schoolplan en het team de visie op cultuuronderwijs uitdraagt, dan zit een school op het gebied van visie in scenario 4. Zo wordt de school voor elk van de vier pijlers gecategoriseerd in scenario 1, 2, 3 of 4. Tot slot is het belangrijk om helder te krijgen hoe deze pijlers zich onderling bewegen en samenhangen. Sleutelwoord om dit te onderzoeken is (de mate van) ‘consistentie’ tussen de pijlers. Alle bovengenoemde gebieden zijn verwerkt in de Evi-vragenlijst die kan worden ingevuld door de directie en ICC’er (of contactpersoon cultuur of leerkracht) van een basisschool.

In december 2022 zijn de coördinatoren cultuuronderwijs van Trias gestart met een training rondom de inhoud en begeleiding van Evi 2.0. Tussen februari en april 2023 hebben zich in totaal acht scholen aangemeld om deel te nemen aan de vragenlijst van Evi. Het ging hier om zes scholen uit Rijswijk (vijf scholen betrekkende hebben op het reguliere basisonderwijs en één SBO-school), één school uit Leidschendam en één school uit Voorburg. Inmiddels heeft meer dan de helft van de scholen (ondersteund door een cultuurcoördinator van Trias) Evi ingevuld.

De deelnemende scholen hebben na het invullen van de vragenlijst direct per mail de uitkomst ontvangen in de vorm van het zogenaamde Evi-dossier. Ook krijgen de scholen als samenvatting een poster met totaalresultaten: deze kan men printen en ophangen! Komende maanden gaan de deelnemende scholen onderzoeken en vaststellen wat zij kunnen doen met de uitkomsten van de vragenlijst. Dan volgt het proces van ontwikkelwensen naar vervolgstappen. De coördinatoren van Trias kunnen (indien gewenst) maatwerk leveren in het geven van advies, tips en tools rondom het ‘lezen’ en interpreteren van de uitkomsten van Evi. Naar gelang de behoefte en mogelijkheden van de school kan er geholpen worden bij het schrijven van een visie op cultuuronderwijs in het schoolplan en er kan gekeken worden naar hoe het cultuuronderwijs door het hele team gedragen en gevormd kan worden (eigenaarschap). 

Tevens kan er vanuit Trias geadviseerd (en gefaciliteerd) worden in leerlijnen en cursussen voor een integraal, breed pakket in aanbod voor het cultuuronderwijs op school. De school zélf kiest er echter voor om de uitkomsten wel of niet te delen met de coördinatoren van Trias . Om de ontwikkeling en vorderingen van het cultuuronderwijs te monitoren kan Evi iedere twee jaar ingevuld worden.

Deelname aan Evi kan nog in heel kalenderjaar 2023. Bij interesse of voor meer informatie kan contact worden opgenomen door een email te sturen naar: onderwijs@stichting-trias.nl.